Pogoji Uporabe

Pogoji Uporabe

Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev SMS 6060 in 3600

 • Splošne določbe

Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev SMS 6060 in 3600, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju ponudnik storitve) v sodelovanju s ponudnikom vsebin (v nadaljevanju ponudnik vsebin) in telekomunikacijskimi operaterji (v nadaljevanju operaterji).

 • Definicije pojmov

Storitev SMS, je ponudba vsebin v obliki SMS sporočil preko tehnične platforme, ki omogoča ponudniku vsebin posredovanje vsebin uporabnikom preko različnih operaterjev.

Ponudnik storitve, IT Creator d.o.o, ul. Krunska 24, 1100 Beograd ,je v pogodbenem razmerju z operaterji in je kot lastnik kratke številke odgovoren za izvedbo storitve, v skladu s pogoji operaterjev in veljavno zakonodajo.

Ponudniki vsebin, Merkaba d.o.o., Šlandrov trg 21, 3310 Žalec,  ki ima s ponudnikom storitve sklenjeno pogodbo za posredovanje vsebin in s tem prevzema odgovornost za posredovano vsebino.

Operaterji so ponudniki, ki omogočajo komunikacijsko izmenjavo vsebin med sistemom in uporabniki.

Uporabnik ali naslovnik storitve  je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja z temi pogoji.

SMS (Short Message Service) je storitev mobilnega operaterjev, ki omogoča izmjenavo besedilnih sporočil v mobilnem omrežju.

 • Pogoji uporabe

V storitvi lahko sodelujejo vsi naročniki GSM/UMTS Telekoma Slovenije, Mobi uporabniki, naročniki Debitela in uporabniki Debikartice, Izi uporabniki ter Si.mobilovi naročniki in uporabniki Si.mobilovega predplačniškega sistema. Storitev imajo možnost uporabljati tudi uporabniki drugih operaterjev, ki uporabljajo mobilni omrežji Telekoma Slovenije ali Si.mobila, če so jim storitve omogočene v skladu s ponudbo njihovega operaterja. Storitev lahko uporabljajo uporabniki katerih mobilni telefon ustrezno tehnološko podpira izbrano storitev in katerim so storitve omogočene skladno s ponudbo operaterja.

Storitev lahko uporabljajo uporabniki starejši od 18 let.

Pri uporabi storitev SMS 6060 in 3600 mora uporabnik, pred prvo uporabo potrditi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji storitve in da se z njimi strinja. V kolikor se s pogoji ne strinja in tega ne potrdi z eno izmed možnih oblik, ne more uporabljati storitev.

Pri zahtevah po storitvi preko SMS sporočil, uporabnik potrdi strinjanje s Splošnimi pogoji storitve preko SMS sporočila za besedo “DA”. Pogoji se potrdijo samo prvič pri določeni ključni besedi, v nadaljevanju potrditev ni več potrebna.

 • Opis storitve

Storitev  omogoča uporabnikom sistema komunikacijo med uporabnikom in strokovno usposobljenimi svetovalci, ki uporabnikom svetujejo na podlagi ezoteričnih znanj. Uporabnik postavi poljubno vprašanje in od svetovalca prejme odgovor in terapijo, v kolikor izbere ključno besedo, pri kateri svetovalec izvaja tudi terapijo.

Uporabnik pošlje izbrano ključno besedo na številko 6060 ali 3600 in po potrditvi teh splošnih pogojev uporabe storitve in potrditve plačila, svetovalec prejme zastavljeno vprašanje.  Pri naslednji uporabi storitve preko iste ključne besede, ni potrebna vnovična potrditev splošnih pogojev.

Uporabnik plača samo poslano vprašanje, odgovori, ki jih prejme, so brezplačni.  Za vsako vprašanje, prejme v odgovor do max. 700 znakov.

Rok odgovora na sporočilo, ki ga pošlje uporabnik, je 24 ur, razen v primeru tehničnih težav, ko se rok lahko prestavi, dokler težava ni odpravljena.

 

SMS PODPORA IN POMOC

V kolikor uporabniki ne prejmejo sporočila ali prejmejo samo del sporočila, so dolžni to sporočiti ponudniku storitve na podpora@merkaba.si.

Uporabniki niso dolžni pisati svojih pravih podatkov, se pa priporoča, zaradi bolj natančnega odgovora astrologov, kateri odgovarjajo glede na podatke, katere jim uporabniki pošljejo.

Svetovalcem ni potrebno dajati uporabnikom svojih osebnih podatkov, kakor tudi ne svojih pravih imen.

e-pošta: podpora@merkaba.si

Tel.: 051326226

 • Plačilo storitev

Storitev  je plačljiva. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s cenikom ponudnika storitve na način, kot ga določa operater.

Cene storitev SMS 6060 na ključnih besedah: ANGEL; ASTRO; CIGANKE; DUSA; HOROSKOP; KARMA; KARTE; MERKABA; MIJAU; PODPORA; TADEJ; TAROT; CLARA; USODA; UVID; SKALAR; PRANA, CAKRE, TERAPIJA se obračunavajo po sledeči tarifi:

Mobitel – Cena storitve 4.49 EUR po sporočilu, z vključenim DDV-jem.

Simobile – Cena storitve 4.49 EUR  po sporočilu, z vključenim DDV-jem.

Tusmobil – Cena storitve 4.49 EUR po sporočilu, z vključenim DDV-jem.

Cena storitve je za poslano vprašanje. Odgovori, ki jih prejme uporabnik so brezplačni.

 

 

Cene storitev SMS 3600 na ključni besedi: AND se obračunava po sledeči tarifi:

Mobitel – Cena storitve 4.49 EUR po sporočilu, z vključenim DDV-jem.

Simobile – Cena storitve 4.49 EUR po sporočilu, z vključenim DDV-jem.

Tusmobil – Cena storitve 4.49 EUR po sporočilu, z vključenim DDV-jem.

Cena storitve je za poslano vprašanje. Odgovori, ki jih prejme uporabnik so brezplačni.

 

 

Operater obračunava uporabnino storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitve je na računu izkazana v skupini storitev ‘dodatne storitve’.

 

Opozorilo uporabnikom predplačniških sistemov

Storitev  lahko uporabljate, dokler je stanje na vašem mobilnem računu pozitivno. Prav zato vam priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverite, če je stanje na vašem mobilnem računu dovolj visoko za nemoteno uporabo storitve.

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do operaterja ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji uporabe storitev GSM omrežja družbe Mobitel d.d. ali Si.mobil d.d..

 • Varovanje podatkov 

Kupec z registracijo in/ali z oddajo naročila na spletni strani izrecno soglaša, da lahko ponudnik pridobljene osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov in morebitne druge podatke, ki jih ponudniku za namene izpolnitve pogodbe – naročila posreduje kupec), razen za namene pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnitev pogodbe – naročila (kot določeno v 10. členu veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov), uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja ponudnik (obveščanje prek telefona in SMS-ov, tiskanih medijev, nenaslovljene in naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, itd.), ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo.

Uporabnik lahko soglasje za izvajanje neposrednega trženja prek elektronske pošte ponudniku izrecno poda tudi ob prijavi na e-novice na spletni strani.

Vsak kupec oziroma uporabnik lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov (dano bodisi preko spleta bodisi preko drugega prodajnega kanala) kadarkoli prekliče z obvestilo na e-naslov info@merkaba.si in sicer lahko poda preklic soglasja za namene neposrednega trženja in sicer bodisi za posamezne oglaševalske kanale (npr. zgolj za posredovanje ponudb prek SMS sporočil), bodisi za vse oglaševalske kanale.

Obenem lahko kupec oziroma uporabnik soglasje za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte uredi:

 • s posredovanjem povratne elektronske pošte – kot odgovor na konkretno elektronsko sporočilo, ki ga ob vsakokratni izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika, in/ali;
 • z izpolnitvijo spletnega obrazca, povezava do katerega je navedena v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga ob izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika.

O možnosti preklica soglasja za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte je v vsakem elektronskem sporočilu kupec obveščen.

Ponudnik bo uporabnikovo oziroma kupčevo željo upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja za namen neposrednega trženja prek dotičnega oziroma vseh oglaševalskih kanalov. Pri tem uporabnik ne trpi nobenih stroškov. Uporabniku ponudnik zagotavlja tudi vse ostale pravice skladno z veljavno zakonodajo, ki je opredljena v nadaljevanju.

Ponudnik bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo, trenutno veljavnima:.
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in
• Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 in 81/15),
ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje.

Hkrati se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen pogodbenim obdelovalcem, s katerimi bo predhodno sklenil pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

 

 • Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

 • sistem pošiljanja SMS sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil.
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami.
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorem.
 • ponudnik storitve ne jamči za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe, tehnično neustreznih telefonov, neznanja ali nespretnosti uporabnika.
 • ponudnik storitve ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.
 • ponudnik storitev ne odgovarja za nepravilno uporabo storitve s strani uporabnika.
 • Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in si bo prizadeval za pravilno izvedbo storitev

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve skupaj s ponudnikom vsebin.

V primeru utemeljene reklamacije, se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo rešil v razumnem časovnem roku in o tem obvestil uporabnika.

Operaterji rešujejo izključno reklamacije, ki se nanašajo delovanje omrežja operaterja in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo operaterja, v skladu s Splošni pogoji uporabe storitev posameznega operaterja.

Podrobnejše informacije, podporo in reševanje reklamacij zagotavlja ponudnik vsebin:

Merkaba d.o.o., Šlandrov trg 21, 3310 Žalec

E-pošta: podpora@merkaba

Kontaktna št: 051326226

Ponudnik storitve bo v reševanje ponudniku vsebin posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu s temi Splošnimi pogoji.

 • Možnosti spremembe pogojev

Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične oziroma komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.

Ponudnik storitve in ponudnik vsebin bosta o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščala na vseh mestih, kjer so objavljeni Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitve sms.

Zadnja sprememba 10.05.2018.